Stadgar för Rover Club of Sweden


Stadgar
för Rover Club of Sweden, bildad 1986.

Antagna vid telefonårsmöte 5 september 2020.

Klubbens ändamål

§ 1
Rover Club of Sweden bildades 1986 och är en ideell sammanslutning, utan ekonomiska intressen, som ska tillvarata intresset för motorfordon av märket Rover.
Denna verksamhet kan omfatta allt från att främja intresset för tekniskt och historiskt intressanta Rover-fordon och bevarande och restaurering av dessa till spridande av kunskaper kring märket och skapa förståelse och goodwill kring Rover.

Klubbens verksamhet

§ 2
Klubben skall verka för den i punkt 1 angivna målsättningen genom att:
insamla och arkivera litteratur och dokument angående Rover.
- publicera (tryck och/eller dator) medlemsmatrikel och register över medlemsfordon.
publicera medlemsblad för information om tekniska frågor, Rover-nyheter,
kommande arrangemang, vara annonsorgan för medlemmars fordon/delar, göra reportage etc.
medverka till och underlätta för medlemmar att bevara och restaurera Rover-fordon på ett vederhäftigt sätt.
- samarbeta med in- och utländska klubbar med anknytning till fordonshistoria.
arrangera medlemsmöten, träffar, rallyn och liknande verksamheter.

Medlemskap

§ 3
Medlem i Rover Club of Sweden kan vara dels den som äger en Rover, dels den som har ett genuint intresse för Rover liksom eventuella familjemedlemmar. Årsmötet äger rätt att utse hedersmedlem.

Utträde

§ 5
Medlem som önskar utträda ur Rover Club of Sweden ska meddela styrelsen detta.

Uteslutning

§ 6
Medlem som grovt bryter mot klubbens målsättning och/eller stadgar utesluts ur Rover Club of Sweden genom beslut av styrelsen, på årsmöte eller allmänt möte.
Medlemmen har rätt att närvara vid denna punkt på mötet eller få en skriftlig förklaring.

Skyldigheter vid utträde eller uteslutning

§ 7
Medlem som utträder eller utesluts har ej rätt att återfå inbetalda avgifter och äger ej heller del i Rover Club of Swedens tillgångar.
Har medlem utträtt eller uteslutits är han/hon skyldig att lämna full redovisning för av Rover Club of Sweden erhållna medel samt återställa klubben tillhörig materiel.

Årsmöte

§ 8
Årsmötet är Rover Club of Swedens högsta beslutande instans.

Förslag till årsmötet

§ 10
Rätt att lämna förslag till årsmötet har medlemmar och styrelsen. Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

§ 11
Ordinarie årsmöte hålls under perioden april-juni.
Styrelsen kallar till årsmöte, minst fyra veckor före utsatt tid, genom publicering i Roverbladet där också föredragningslistan publiceras.
Vid årsmötet ska följande handlingar finnas tillgängliga:
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Revisionsberättelse
Budgetförslag
Inkomna förslag med styrelsens yttrande
Styrelsens förslag

Mötesordförande

§ 12
Årsmötet väljer en ordförande att leda förhandlingarna. Ordföranden skall vara medlem i Rover Club of Sweden.

Föredragningslista

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma. Ordningsföljden kan dock ändras om så anses lämpligt.
Årsmötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
Justering av röstlängd
Årsmötets behöriga kallande
Fastställande av föredragningslistan
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Ansvarsfrihet för styrelsen
Förslag från styrelsen, medlemmar och av årsmötet tillsatt kommitté
Fastställande av årsavgift
Fastställande av budget
Val av ordförande i styrelsen
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Val av ledamöter i styrelsen
Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleant.
Val av revisorer och revisorssuppleant.
Val av representanter vid MHRF:s årsmöte.
Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
Val av valberedning
Tillsättande av särskild kommitté
Årsmötets avslutning
Ärenden som ej angivits på den utsända föredragningslistan får tas upp till överläggning, men ej till beslut.

Ekonomisk förvaltning och revision

§ 14
Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Bokslut ska upprättas per 31 december.
Styrelsens förvaltning ska för varje verksamhetsår granskas av minst två revisorer. Dessa väljs av ordinarie årsmötet för en tid av två år.
Samtliga räkenskapshandlingar, protokoll, resultat- och balansräkningar skall vara revisorerna tillhanda senast 31 jan.
Revisionsberättelsen ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Valberedning

§ 15
Valberedningen väljs av årsmötet och rekommenderas bestå av lägst två ledamöter. En av ledamöterna väljs till valberedningens sammankallande.

Extra årsmöte

§ 16
Extra årsmöte ska snarast hållas då minst en femtedel av medlemmarna skriftligen så begär, styrelsen så beslutar eller revisorerna så påfordrar.
Kallelse till extra årsmöte ska publiceras i Roverbladet senast tre veckor före mötet och innehålla uppgift på ärende som föranlett detsamma.
Vid extra årsmöte ska i lämpliga delar föredragningslistan ha det innehåll som stadgas för föredragningslista vid ordinarie årsmöte.
Ärenden som ej angivits på den publicerade föredragningslistan får tas upp till överläggning, men ej till beslut.

Styrelsen

§ 17
Styrelsen är Rover Club of Swedens verkställande och förvaltande instans.
Styrelsen består av ordförande och ytterligare lägst två ledamöter. Samtliga väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig ansvarig för respektive verksamhetsområde.
Styrelsens ordförande och ledamöter väljs för en tid av två år. Halva antalet varje år.
Styrelsen kan utse arbetsutskott.
Om årsmötet inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet, upphör samtliga ledamöters uppdrag.

Sammanträden

§ 18
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden samt då minst hälften av ledamöterna så begär.
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av styrelsens ledamöter deltar.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val och sluten omröstning då lottning ska verkställas.

Firmateckning

§ 19
Rover Club of Sweden tecknas av ordföranden eller kassören var för sig eller av den eller de personer styrelsen därtill bemyndigar.

Stadgeändring

§ 20
För ändring av dessa stadgar eller tillägg till stadgarna fordras antingen enhälligt beslut av ordinarie årsmöte eller beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte. På det andra årsmötet fordras två tredjedels majoritet och detta årsmöte ska äga rum tidigast en månad efter det första.

§ 21
Förslag till ändring eller tillägg till stadgarna kan väckas av enskild medlem eller styrelsen.
Förslag från enskild medlem måste vara styrelsen tillhanda senast 10 veckor före årsmöte.

Upplösning av Rover Club of Sweden § 22 Fråga om upplösning av Rover Club of Sweden upptas till behandling på årsmöte och kan e

§ 22
Fråga om upplösning av Rover Club of Sweden upptas till behandling på årsmöte och kan endast ske på förslag från styrelsen.
För upplösning fordras beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte. Det andra mötet ska äga rum tidigast tre månader efter det första. För upplösning fordras på det andra mötet tre fjärdedels majoritet.
Vid upplösning ska eventuella tillgångar, dokumentation och historiskt material om Rover tillfalla Motorhistoriska Riksförbundet eller dess motsvarighet.


Här kan du ladda ner stadgarna som pdf-fil.

Ladda ner

Medlemsinloggning

Senaste uppdatering

Uppdaterat 2024-07-14

Mälardalsmöte Juli 2024

Vi hade mycket att tala om denna gång

Läs mer

Roverklubbens maskot, Rover

Roverklubbens maskot,  Rover

(medlemsavgiften är betald)

Kuriosa

Kuriosa

Den israeliske konstnären Ron Arrard stöpte om P6-stolen till modern konst. Paul Vissers har gjort ett bord av en Rover V8-motor.

Rover i Rover

Rover i Rover

Visste du att

Den 26 juni 1952 satte Spencer King hastighetsrekord för personbilar både på stående kilometern och stående milesen på över 241 km/tim med den gasturbindrivna bilen JET 1.

Har du bilder från Rover-träffar?
Saknar du bild på din Rover i "Galleri/Medlemmars bilar"?
Har du tips på Rover-träffar?

Skicka dina bilder/tips till Webmaster

Citat

Vansinne är ärftligt. Man får det av sina barn.

Okänd

Dagen i historia

Idag - Fredagen den 19 Juli 2024
Sara

1870 - Det fransk-tyska kriget utbryter.
Källa: Wikipedia